Nereguli și ilegalități în cheltuirea banului public la primăria Gârcina, în urma controlului Curții de Conturi

Controlul efectuat în anul 2019 de către Curtea de Conturi la primăria comunei Gîrcina a scos la suprafață o serie de ilegalități și de nereguli în chelturirea banului public de către conducerea executivă a primăriei.

Au fost identificate numeroase abateri: lucrări plătite și neefectuate, sume de bani alocate suplimentar fără justificare, plata ilegală a unor servicii private, desi există personal în primărie care are în fișa postului astfel de atribuții.

S-au plătit indemnizațiile unor consilieri locali fără ca aceștia să participe la ședințe, precum și sporuri și drepturi salariale ilegale acordate personalului instituției.

Un lucru absolut hilar și care credem că i-a surprins pe cei care au efectuat controlul la primărie a reprezentat achiziția ilegală, din bani publici, a 20 kg rasol de porc afumat şi scăriţă porc afumată, precum și veselă nouă pentru sărbătorirea ”Zilei Unirii.

De asemenea, este de remarcat faptul că primăria Gârcina a încheiat numeroase contracte cu societăți care aparțin membrilor PMP Neamț și care sunt abonați la banul public din județ.

Vom da câteva exemple de nereguli și ilegalități descoperite de Curtea de Conturi, întregul Raport de control putând fi studiat pe larg în linkul de la sfârșitul articolului.

  • Abateri privind concordanţa datelor înregistrate în evidenţa tehnicooperativă cu cele din evidenţa financiar-contabilă şi cu cele preluate în balanţele de verificare şi înscrise în situaţiile financiare, rezultând astfel o diferenţă în sumă de 626.870,56 lei neînregistrată în contabilitatea primăriei Gîrcina.

Primăria comunei Gârcina a încheiat cu SC Total Invest Plus SRL, controlată de către un important membru PMP, un contract de lucrări în valoare de 535.500 lei cu TVA inclus, având ca obiect: ,,Lucrări de reparaţii drumuri prin îmbrăcare cu asfalt BADPC 22,4, cuprinzând scarificarea uşoară până la 5 cm, reprofilarea, aşternerea cu repartizorul a mixturii asfaltice, îmbrăcare drum cu strat de bază BADPC 22,4 de 6 cm, compactarea stratului, semnalizarea rutieră pentru asigurarea circulaţiei şi transportul rutier al materialelor pe o distanţă de 25 km.”, fără a se specifica în mod clar locaţia unde vor fi efectuate lucrările.

În urma verificării, s-a constatat că lucrările au fost tratate eronat din punct de vedere tehnic şi contabil ca fiind reparaţii curente şi înregistrate pe contul de cheltuieli în loc de contul de imobilizări corporale.

  • Modul de stabilire, evidentiere si urmarire a încasarii veniturilor bugetului general consolidat, în cuantumul si la termenele prevazute de lege, identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora

Stabilirea sumelor datorate pe plătitori nu s-a făcut pe baza declarațiilor de impunere sau pe baza înregistrărilor existente în evidențele specifice cadastrului imobiliar, conform reglementărilor legale și a normelor specifice de aplicare a acestora.

Conducerea primăriei nu a urmărit dacă persoanele cu atribuții din cadrul compartimenului de impozite și taxe au întocmit dosare fiscale pentru fiecare contribuabil persoană fizică sau juridică în parte, dacă aceștia au solicitat contribuabililor declaraţii de impunere, în baza cărora să stabilească creanțele bugetului local sau dacă modificările din rolurile fiscale s-au efectuat pe bază de documente justificative.

Lipsa dosarelor fiscale ale contribuabililor și a documentelor justificative la dosarul fiscal creează incertitudine asupra modului de stabilire, înregistrare și încasare a creanțelor fiscale cuvenite legal, bugetului local

  • Neurmărirea și neîncasarea în termenul legal de prescripție a unor creanțe bugetare

Din analiza a două contracte de concesiune,a rezultat o datorie către primăria Gîrcina în valoare de 25.965 lei, pentru care primăria nu a urmat căi de recuperare.

  • Stabilirea eronată a drepturilor salariale inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate publică

Urmare a aplicării procedurilor de audit asupra eșantionului de cheltuieli de personal selectat, echipa de audit a identificat situații de nerespectare a reglementările legale aplicabile în vigoare privind stabilirea și plata unor drepturi salariale în sumă totală de 50.889 lei, din care suma de 17.124 lei reprezintă impozit pe venit și contribuții sociale, valoarea de 32.837 lei constituie sume nete de recuperat, iar suma de 928 lei reprezintă contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%)

Abaterea de la legalitate şi regularitate constatată a avut drept consecință majorarea fără temei legal a cheltuielilor de personal efective și prejudicierea bugetului local al comunei Gârcina cu suma totală de 50.889 lei

Din aceste sume, 1.872 lei reprezintă cuantumul brut al indemnizații acordate în mod eronat în luna august 2019 unor consilieri locali care nu participaseră la ședința ordinară a consiliului local din 23.08.2019.

  • Efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legatură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative de înfiinţare

Primarul localității a solicitat achiziţia de produse necesare sărbătoririi Zilei Unirii. Astfel, primăria achiziţionează de la SC Expo Carm SRL alimente în valoare de 362,58 lei (20 kg rasol de porc afumat şi 3 kg scăriţă porc afumată).

De asemenea, s-a solicitat achiziţia unor produse de strictă necesitate pentru primăria Gîrcina, respectiv veselă de masa în valoare de 740 lei (produse constând în set ceşti, set cafea, set pahare, set boluri)

Primarul comunei Gârcina a aprobat aceste cheltuieli fără a analiza legalitatea alocării sumelor şi fără a supune aprobării Consiliului local al comunei aprobarea creditelor bugetare pentru efectuarea acestora.

Valoarea abaterii constatate este de 1.102,58 lei şi reprezintă cheltuieli care nu au legătură cu cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative de înfiinţare ale unităţii administrativ-teritoriale, compusă din: -363 lei – produse necesare sărbătoririi Zilei Unirii- pagubă; -740 lei – set ceşti, set cafea, set pahare, set boluri- abatere de la legalitate.

  • Au fost efectuate plăți pentru lucrări neexecutate

Primăria Comunei Gârcina a încheiat cu SC Catic Ştefan Construct SRL Contractul de lucrări nr.7164 în valoare de 10.399,99 lei cu TVA inclus, pentru confecţionare elemente metalice de protectie pe marginea podurilor şi dispozitive de siguranţă balustrade.

În urma vizionării pe teren a lucrărilor decontate, s-a constatat că balustradele de la Podul Podiş nu au fost montate, se regăsesc în magazia primăriei, lucrarea fiind decontată în întregime, inclusiv manopera percepută pentru punerea în operă a acestora.

  • Efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestaţie (bunuri, lucrări, servicii nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită)

Primăria Comunei Gârcina a încheiat Contractul de prestări servicii cu PFA Corfu Vasile-Narcis în valoare de 3052 lei pe lună, fără TVA. Obiectul contractului a constat în:  ,,identificarea discrepanţelor în declararea bunurilor mobile sau imobile deţinute de cetăţeni prin compararea înregistrărilor în registrul agricol şi cel fiscal; – întocmirea corespondenţei şi a acţiunilor în instanţă în vederea transformării amenzilor contravenţionale în muncă în folosul comunităţii; – verificarea termenelor de prescripţie a datoriilor către bugetul local şi iniţierea demersurilor pentru încasarea acestora sau pentru întreruperea cursului prescripţiei, etc.

Primăria Comunei Gârcina a avut şi are şi în prezent înfiinţat un compartiment de impozite şi taxe locale, persoanele angajate în cadrul acestui compartiment având atribuţii specifice stabilite în fişele postului.

Din verificarea efectuată, s-a mai constatat că preţul contractului încheiat în anul 2019 a fost majorat cu o diferenţă de 260 de lei pe lună (de la 3.052 lei la 3.312 lei pe lună), iar la data de 01.04.2020, primăria încheie un nou contract de prestări servicii tot cu acelaşi furnizor în valoare de 3.500 lei pe lună, majorând tariful cu 188 lei pe lună faţă de anul 2019, majorări de preţ care nu au la bază nicio fundamentare justificată.

Valoarea abaterii constatate este de 30.502 lei, compusă din: – 26.746 lei (plăţi fără contraprestaţie aferente perioadei ianuarie-septembrie 2018) – pagubă, potrivit fişă furnizor, anexa nr.82. – 3.756 lei, diferenţa cu care s-a majorat tariful contractului de prestări servicii fără a avea la bază o fundamentare temeinic justificată- abatere de la legalitate.

Primăria Comunei Gârcina încheie o serie de contracte de asistenţă juridică cu Cabinet Avocat Tatomir Alina, (membru PMP) având ca obiect ,,redactare acte şi consultaţii juridice la cerere, consultaţii juridice la sediul primăriei Gârcina precum și reprezentare’’.

Din analiza documentelor, s-a constatat că, de la un contract la altul şi de la un an la altul, tarifele au fost majorate neavând la bază nicio fundamentare temeinic justificată şi fără a se respecta principiul economicităţii.

Astfel, primăria a fost păgubită cu 12.700 lei, reprezentând majorări de tarife fără a avea la bază o fundamentare temeinic justificată.

Primăria Comunei Gârcina încheie mai multe contracte de prestări servicii cu I.I Ciobanu Mariana, pentru ,,servicii de expertiză tehnică şi întocmirea documentaţiei pentru avize şi acorduri pentru proiectul ,,Modernizare şi dotări grădiniţă cu program redus Episcop Melchisedec Ştefănescu, sat Gârcina, comuna Gârcina judeţul Neamţ”,

Din verificarea efectuată, s-a constatat că expertiza tehnică a fost întocmită de S.C Ovi Provicons SRL, iar proiectul tehnic şi detaliile de execuţie au fost întocmite de SC Arte World Consulting SRL, fără a fi declaraţi ca subcontractanţi, cu toate că, potrivit pct. 17 din contractul de prestări servicii ,, prestatorul are obligaţia în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţ, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul…”

Valoarea abaterilor constatate a fost de 8.000 lei, însemnând decontarea unor servicii fără declararea subcontractanţilor.

  • Efectuarea de plăţi pentru produse/lucrări/servicii neexecutate/nerecepţionate/ în cantitatea facturată şi plătită

Primăria comunei Gârcina a încheiat cu SC Total Invest Plus SRL, (firmă aparținând unui membru PMP) un contract în valoare de 535.500 lei cu TVA inclus, având ca obiect: ,,Lucrări de reparaţii drumuri prin îmbrăcare cu asfalt BADPC 22,4, cuprinzând scarificarea uşoară până la 5 cm, reprofilarea, aşternerea cu repartizorul a mixturii asfaltice, îmbrăcare drum cu strat de bază BADPC 22,4 de 6 cm , compactarea stratului, semnalizarea rutieră pentru asigurarea circulaţiei şi transportul rutier al materialelor pe o distanţă de 25 km..”, fără a se specifica în mod clar locaţia unde vor fi efectuate lucrările.

Prin Referatul de necesitate nr.7319/20.11.2019 s-a propus ,,suplimentarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a drumurilor din comuna Gârcina, judeţul Neamţ’’, astfel că, la data de 20.11.2019, Primăria Comunei Gârcina încheie cu SC Total Invest Plus SRL Actul Adiţional nr.1 la Contractul de reparaţii prin care se majorează preţul convenit plătibil executantului de către achizitor la valoarea de 563.774 lei cu TVA inclus (în plus cu 28.274 lei faţă de contractul iniţial), fără a specifica şi motivul majorării preţului.

Din verificarea documentelor puse la dispoziţie, s-a constatat că suplimentarea lucrărilor a fost efectuată pentru 264 mp, conform Notei de comandă suplimentară în valoare de 28.274 lei, cu TVA inclus.

Din recalcularea situaţiilor de lucrări, potrivit normativului tehnic, s-a constatat că la articolul de deviz ”Scarificare mecanizată a platformei cu autogreder pe adancimea necesară, însă cel puţin 5 cm în împietruiri cu adunarea materialului în sul sau cordon”, aferent suprafeţelor asfaltate, de 5.000 mp, 264 mp, 1557 mp şi 2500 mp, s-a decontat nejustificat o cantitate de 19,07 sute de metri cubi de scarificare.

Consecinţele economico-financiare ale erorii constau în producerea unei pagube în valoare de 19.694,02 lei la bugetul local.

De asemenea, s-au mai identificat abateri privind reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiar-contabile în bilanțurile contabile și conturile anuale de execuție bugetară la Școala Gimnazială ”Episcop Melchisedec Ștefănescu”.

Întregul Raport al Curții de Conturi poate fi consultat aici.

 

 

 

PUBLICITATE