Vrei să devii pompier? Pe 5 mai este ultima zi de înscrieri

Mâine, 5 mai, este ultima zi de înscrieri pentru cele 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă din Boldești.

𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗮𝗱𝗺𝗶𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘂𝗿𝗺𝗮̆𝘁𝗼𝗿𝘂𝗹:
✔️ 𝟮𝟬 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗶𝗲- 𝟱 𝗺𝗮𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯 (𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷 𝘪𝘯 𝘻𝘪𝘭𝘦𝘭𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘢̂𝘮𝘣𝘢̆𝘵𝘢̆ 𝘴̦𝘪 𝘥𝘶𝘮𝘪𝘯𝘪𝘤𝘢̆) 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗲𝗿𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝗶̂𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗲𝗿𝗲 doar în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected]
✔️𝟭𝟱 𝗺𝗮𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯 – termenul pentru depunerea documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare și termenul până la care se va desfășura activitatea de evaluare psihologică;
✔️𝟭𝟵 – 𝟮𝟰 𝗺𝗮𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯 – evaluarea performanțelor fizice, conform planificării;
✔️𝟮𝟳 𝗺𝗮𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯 — susținerea probei de evaluare a cunoștințelor;
✔️ 𝟯𝟭 𝗺𝗮𝗶 – 𝟮𝟵 𝗶𝘂𝗻𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 — examinarea medicală. La această probă vor 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢 𝘥𝘰𝘢𝘳 𝘤𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢𝘵̦𝘪𝘪 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘦 î𝘯𝘤𝘢𝘥𝘳𝘦𝘢𝘻𝘢̆ î𝘯 𝘯𝘶𝘮𝘢̆𝘳𝘶𝘭 𝘭𝘰𝘤𝘶𝘳𝘪𝘭𝘰𝘳 𝘴𝘤𝘰𝘢𝘴𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘶𝘳𝘴, î𝘯 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘦𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘢̆𝘵𝘰𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘦𝘭𝘰𝘳 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘦.

Detalii poți găsi și aici:

  • http://www.scoaladepompieri.ro/admitere.htm
  • http://ijsunt.ro/InformatiiPublice/ResurseUmane.htm#admitere

Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane la nr. de telefon

  • 0748038509
  • 0233216816,
  • 0233216815,
    în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 08:00-16:00

𝗣𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗮𝗱𝗺𝗶𝘁𝗲𝗿𝗲, 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁̧𝗶𝗶 𝘁𝗿𝗲𝗯𝘂𝗶𝗲 𝘀𝗮̆ 𝗶̂𝗻𝗱𝗲𝗽𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮𝘀𝗰𝗮̆ 𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃 𝘂𝗿𝗺𝗮̆𝘁𝗼𝗮𝗿𝗲𝗹𝗲:

a.) 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡̦𝑖𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒:

• să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

• să cunoască limba română, scris şi vorbit;

• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

• să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

• să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2023;

• să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

• să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

• să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

• să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

• să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

• să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

b.) 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒:

• să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;

• să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

• să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

𝐏𝐑𝐎𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐔𝐑𝐒 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐓𝐄𝐑𝐄
( Sesiunea: aprilie – iunie 2023 )

Probele de concurs pentru admiterea în unitatea de învățământ sunt proba de evaluare a performanței fizice și proba de evaluare a cunoștințelor și sunt evaluate cu note de la 5 la 10, respectiv „NEPROMOVAT” în cazul probei de evaluare a performanței fizice și de la 1 la 10, în cazul cazul probei de evaluare a cunoștințelor. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele menționate anterior.

a.) Proba de evaluare a performanțelor fizice

• Se susține în perioada 19 ÷ 24 mai 2023 la sediul școlii, conform planificării.

• Evaluarea performanțelor fizice se va sustine prin parcurgerea traseului practic aplicativ prezentat în videoclipul atașat. Traseul trebuie parcurs într-un timp de maxim 2 minute și 15 secunde.

• Precizările generale referitoare la proba „traseu practic-aplicativ“, baremul de notare, precum și componența acestuia sunt detaliate în Anexa nr. 3^2 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare.

• Schiță traseu aplicativ.

• Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător.

• La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

b.) Proba de evaluare a cunoștințelor

• Se susține în data de 27 mai 2023, la sediul școlii, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice și constă în susținerea unui test grilă la disciplina – matematică.

• Pentru a promova proba de evaluare a cunoștințelor, candidații trebuie să obțină numărul minim de puncte stabilit, echivalent al notei 5.

• Departajarea candidaţilor cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

• media generală obținută la examenul național de bacalaureat;

• nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;

• nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;

• nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;

• media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;

• media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

» În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.
» În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

• Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților se aduce la cunoștința candidaților prin postare pe site-ul oficial al școlii.

• Contestaţiile la proba de evaluare a cunoștințelor se depun exclusiv on-line de către candidați, la adresa de e-mail a Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești ([email protected]), în termen de 24 ore de la afișarea „Listei provizorii cu rezultatele obinute de candidați la probele de concurs” și se soluționează în termenul prevăzut prin graficul concursului de admitere.

• Candidaţii pot contesta:

erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate în afara tematicii și bibliografiei de concurs ori greșit formulate/care se repetă;
– rezultatul obținut la testul de evaluare a cunoștinșelor, exclusiv pentru lucrarea proprie;
– înscrierea eronată a punctajelor/mediei obținute;
– locul ocupat eronat, pe „Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs”.

• Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor se afișează pe site-ul oficial al școlii.

c.) Examinarea medicală

• Se realizează în perioada 31 mai ÷ 29 iunie 2023 conform planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

• Unitatea de învățământ afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Rezultatele finale se afișează pe site-ul oficial al școlii până pe data de 30 iunie 2023.

PUBLICITATE