AJFP Neamț – în atenția organizatorilor de evenimente (nunţi şi botezuri)


În Monitorul Oficial nr.603/08.08.2016 a fost publicat O.M.F.P. nr.1265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4^1 din Legea nr.70/2015. Astfel, potrivit art. 4^1 din Legea nr.70/2015, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr.32/2016, organizatorii de nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal competent în administrarea obligaţiilor lor fiscale, aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel de 10.000 lei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Documente ce se depun la organul fiscal competent: Organizatorii de evenimente care solicită un plafon de încasări mai mare de 10.000 lei trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere la care au obligaţia să anexeze, cumulativ, următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depăşesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană(art.3 din ordin) :
a) documentul de proprietate sau folosinţă a spaţiului/spaţiilor în care se deşfăşoară evenimentul/evenimentele;
b) declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului spaţiului/spaţiilor/folosit/folosite, cu destinaţie de organizare de evenimente, cu privire la suprafaţa şi capacitatea acestuia/acestora(numărul maxim de mese/scaune), însoţită de autorizaţia de funcţionare pentru spaţiile respective;
c) situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform anexei nr.2 la ordin.
De reţinut ! În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situaţia încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puţin de 2 evenimente ;
d) copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmeşte situaţia prevăzută la lit.c). Organizatorii de evenimente pot anexa la cererea depusă orice alte documente relevante în sustinerea cererii . Modelul cererii este prevăzut în Anexa nr.1 la ordin.

Modalitatea de depunere a cererii: Cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate comunica prin poştă cu confirmare de primire.

Care este plafonul maxim aprobat: Plafonul de încasări în numerar solicitat se stabileşte de organul fiscal competent, în funcţie de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în perioada prevăzută anterior la lit.c).
De reţinut ! Ori de căte ori organizatorul de evenimente apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere însoţită de documentele justificative enumerate anterior.

Modalitatea de soluţionare a cererilor: Organul fiscal soluţionează cererea depusă prin emiterea uneia din următoarele decizii:
– decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se aprobă un alt plafon decât cel de 10.000 lei,
– decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se justifică aprobarea cererii altui plafon decat cel de 10.000 lei sau când nu sunt depuse toate documentele justificative .

Termenul de solutionare a cererii: Organul fiscal dispune cu privire la cererea depusă, printr-o decizie în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii. Decizia are valabilitate un an de la data comunicării.

PUBLICITATE