Primăria Piatra Neamț scoate la concurs 6 funcții publice vacante

Primaria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor unui numar de 6 functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului .
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț din strada Ștefan cel Mare nr. 6-8, in data de 02 decembrie 2015 , ora 9:00 – proba PC , ora 12:00 proba scrisă . Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generala a Primăriei Municipiului Piatra Neamț în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs in Monitorul Oficial, partea a III-a.

Probele stabilite pentru concurs:

– Selecția dosarelor
– Proba practica pentru dovedirea cunostintelor de operare PC ( nivel mediu )
– Proba scrisă
– Interviu

 Condiții generale:

Candidații trebuie să indeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr 188 / 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pebază de examen medical de specialitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 Condiții specifice:

 1. Consilier juridic, clasa I , grad profesional superior –Serviciul Administratie Publica si Juridic-Compartiment Juridic

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta domeniul stiinte juridice

-Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice min 9 ani

 1. Consilier juridic, clasa I , grad profesional debutant – Serviciul Administratie Publica si Juridic -Compartiment Juridic

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta domeniul stiinte juridice

3 . Consilier juridic, clasa I , grad profesional superior- Compartiment Achizitii Publice

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta domeniul stiinte juridice

-Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice min 9 ani

 1. Consilier, clasa I , grad profesional superior-Serviciul Urbanism si Autorizari Constructii Compartiment Autorizari in Constructii

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta domeniul stiinte ingineresti specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau instalatii sau cai ferate drumuri si poduri sau constructii hidrotehnice sau inginerie civila sau imbunatatiri funciare

-Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice min 9 ani

 1. Consilier , clasa I , grad profesional asistent- Serviciul Cadastru , Registru Agricol si Nomenclator Stradal – Comp.Cadastru

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta domeniul stiinte ingineresti specializarea cadastru sau geodezie sau topografie

-Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice min 1 an

 1. Referent ,clasa III, grad profesional superior- Serviciul Cadastru , Registru Agricol si Nomenclator Stradal – Comp.Registru Agricol si Nomenclator Stradal

-Studii medii absolvite cu diploma bacalaureat filiera tehnologica-profil agricol

-Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice min 9 ani

Conditiile de participare la concurs si bibliografia se afiseaza la sediul si pe site-ul primariei municipiului Piatra Neamt www.primariapn.ro 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Piatra Neamt si la telefon 0233.218.991.

PUBLICITATE