NEAMȚ: Casa de Pensii: În atenția beneficiarilor de pensie de urmaș

Casa de Pensii Neamț informează că având în vedere dispozițiile alin.2 al art.114 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în situația copilului – beneficiar de pensie de urmaș, cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, aflat în continuare de studii, plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu data de 01 octombrie a anului în curs, dacă nu face dovada continuării studiilor.

Pentru a nu pierde acest drept copilul – beneficiar al unei pensii de urmaș, în vârstă de peste 16 aniare obligația de a prezenta, până la data de 25 septembrie 2019, o adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2019-2020, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Întrucât anul universitar începe cu data de 1 octombrie 2019, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2019 a dovezii continuării studiilor. În consecință aceștia au obligația ca până la această dată să depună la sediul casei teritoriale de pensii o declarație pe proprie răspundere că își continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, cu prezentarea ulterioară, dar nu mai târziu de 20 octombrie 2019, a adeverinței din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2019-2020, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

Trebuie precizat că în cazul nedepunerii, până la data de 25 septembrie 2019, a adeverinței sau declarației pe proprie răspundere, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2019 va fi reținută de la plată.

Mai mult, în cazul copilul beneficiar al unei pensii de urmaș care a împlinit vârsta de 16 ani, pentru ca pensia să nu fie suspendată de la plată, acesta trebuie să prezinte, în luna în care împlinește vârsta de 16 ani, adeverință eliberată de unitatea școlară care să ateste că în acel an școlar urmează cursurile unei forme de învățământ organizată potrivit legii.

Declarația pe proprie răspundere, cât și dovada continuării studiilor (adeverința), însoţită de o copie a cărții de identitate a titularului și un cupon de pensie (în copie sau original), se depun la unul din cele două sedii ale Casei Judeţene de Pensii Neamț, din Piatra Neamţ sau Roman, sau poate fi transmisă prin poştă (la adresa: Piatra Neamț, str.Calistrat Hogaș nr.24, jud.Neamț).

Reluarea în plată a pensiei de urmaş suspendate se face potrivit prevederilor art. 115, lit. c) a Legii nr.263/2010, şi anume de la data începerii anului şcolar, cu respectarea termenului general de prescripţie.