ITM Neamț – Reguli pe timp de caniculă


In vederea respectarii prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă aprobata prin Legea nr. 436 din 18 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii vor iniţia următoarele măsuri pentru  lucratorii care isi desfasoara activitatea in aer liber:

In perioadele cu temperaturi ridicate extreme, respectiv temperaturi ce depasesc 370C sau, când indicele temperatura-umiditate depăşeşte pragul valoric de 80 unitati,  angajatorii trebuie să ia toate măsurile prevăzute de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Hotararea Guvernului nr. 580 din 6 iulie 2000, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12000    99180 301   0 46>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000, pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute, măsuri care vor fi stabilite de angajator împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii alesi ai salariaţilor.In unităţile în care funcţionează Comitete de Securitate şi Sănătate în Muncă măsurile vor fi stabilite de acestea, iar în instituţii şi unităţi finanţate din fonduri bugetare si extrabugetare, măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituţiilor.

Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie are obligaţia sa comunice prin mijloacele de comunicare în masa locale, zonele în care temperatura atinge limitele susmentionate, nivelul acestor temperaturi, precum şi prognoza pentru următoarea perioada.

În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie sa asigure următoarele măsuri minimale:

Pentru ameliorarea condiţiilor de munca:
a) reducerea intensitatii şi ritmului activităţilor fizice;
b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca;
c) alternarea efortului dinamic cu cel static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:
a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb;
b) asigurarea echipamentului individual de protecţie;
c) asigurarea de duşuri.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile susmentionate vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri:
a) reducerea duratei zilei de lucru;
b) eşalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 şi după ora 17,00;
c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

Aceste masuri suplimentare se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioada de cel puţin doua zile consecutiv. 

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme angajatorii trebuie sa asigure:
– examenul medical la angajare şi controlul medical periodic,urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi crescute;
– primul ajutor şi transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
– trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Pe durata întreruperii colective a lucrului contractele individuale de munca ale salariaţilor se menţin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în munca.

Neluarea masurilor de prevenire constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât sa fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

PUBLICITATE