Îți expiră actul de identitate? Vezi cât costă și ce documente îți trebuie pentru eliberarea buletinului


Având în vedere că anul 2016 este an electoral, pentru a putea asigura tuturor cetățenilor peste 18 ani posibilitatea de a-și exercita dreptul la vot precum și pentru a evita situațiile neplăcute în care cetățenii nu-și pot rezolva diverse probleme întrucât au actele de identitate expirate, dorim să informăm cetățenii cu privire la următoarele aspecte:

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS
  • Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate dar nu mai puțin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate;
  • Nerespectarea prevederii legale mai sus menționate constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 40 și 80 lei;
  • La expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate solicitantul prezintă la ghișeul serviciului de evidență a persoanelor următoarele documente:

a)cererea pentru eliberarea actului de identitate;
b)actul de identitate,
c)certificatul de naştere, original şi copie;
d)certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
e)hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
f)certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie; g)certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
h)documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
i)chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei;
j)documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru – 5 lei.

  • Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe site-ul Primăriei mun. Piatra Neamț. Solicitanții care dețin carte de alegător trebuie să prezinte și acest document.
  • În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

În situația în care persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate există posibilitatea eliberării unei cărți de identitate provizorii prezentându-se următoarele documente:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
  • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de   reședință, original și copie;
  • chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii – 1 leu;
  • timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 5 lei.

De asemenea vă informăm că potrivit prevederilor legale la solicitarea instituţiilor sau a persoanelor interesate, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor participă, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, la organizarea unor activităţi de preluare a imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate, pentru persoanele aflate în următoarele situaţii:

a)sunt netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială;
b)sunt reţinute, arestate ori execută pedepse privative de libertate;
c)locuiesc în localităţi izolate sau aflate la distanţe mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.

PUBLICITATE