Încep înscrierile la creșele din Piatra-Neamț. Vezi ce documente sunt necesare

În perioada 2 mai-30 iunie 2017  se primesc dosarele pentru înscrierea la creșele din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț pentru anul școlar 2017- 2018.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Dosarele pentru înscriere se depun, doar de către reprezentantul legal, la sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ- BIROUL REGISTRATURĂ, ÎN PIATRA NEAMȚ, STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.5 ȘI TREBUIE SĂ CONȚINĂ OBLIGATORIU URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • cerere de înscriere (formularul este disponibil la registratura direcției), poate fi depusă doar de reprezentantul legal al copilului;
 • copie după certificatul de naştere al copilului; 
 • copie după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali şi certificatele de naştere ale  fraţilor minori;
 • dovadă venituri  pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii, cu precizarea valabilității contractului de muncă sau dovadă lipsuri venituri (eliberată de către Administrația finanțelor publice);

  După caz acestea pot fi:

 • adeverinţă din care rezultă venitul brut al părintelui realizat în ultimele 6 luni, anterioare înscrierii (în situaţia în care părintele/părinţii sunt salariaţi);
 • cupon indemnizaţie handicap/ şomaj, cupon de pensie de urmaş/ de invaliditate/ anticipată;
 • copie după Decizia de stabilire a cuantumului indemnizaţiei şi a perioadei stabilite pentru concediul de îngrijire şi creştere a copilului emisă de Agenţia Judeţeană de Prestaţii şi Inspecţie Socială Neamţ (dacă mama/tata este sau a fost în ultimele 6 luni în această situaţie);
 • copie după ultima  declaraţie privind veniturile realizate, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice Neamţ sau

Adeverinţă Fiscală (în situaţia în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat);

 • dovadă cuantum pensie de întreţinere (alimentară) stabilită prin hotărâre judecătorească/ sentinţă civilă,  (definitivă și irevocabilă)- unde este cazul;
 • declaraţie scrisă pe proprie răspundere că în ultimele 6 luni nu a realizat venituri (în situaţia în care părintele/ părinţii nu au desfăşurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultimele 6 luni anterioare înscrierii);
 • declaraţie de la notar cu privire la veniturile realizate în străinătate, unde este cazul;
 • adeverinţa de la medicul de familie, în care se menţionează că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă/ colectivitate;
 • fişa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
 • după caz, certificatul de deces, în situaţia în care unul dintre părinţi/ reprezentanţii legali ai copilului este decedat;
 • după caz certificat/ sentinţă de divorţ (definitivă și irevocabilă), pentru părintele unic;
 • după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament, definitivă și irevocabilă;
 • după caz, copie a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei/ tutelă/ curatelă, definitivă și irevocabilă;
 • după caz, copie a sentinţei de stabilire domiciliu minor, definitivă și irevocabilă;
 • după caz, sentinţa civilă de delegare temporară a autorităţii părinteşti, în situaţia în care părintele/ reprezentantul legal  este plecat în străinătate şi a lăsat copilul în grija altei persoane (în conformitate cu prevederile art.104 din Legea 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată);
 • după caz, adeverinţă de elev/ student, în situaţia în care părintele este elev/ student  (cu menţiunea că frecventează cursuri de zi).

Condițiile de acces/ admitere în creșe sunt următoarele:

 • copiii din municipiul Piatra Neamț, ai căror părinți/ reprezentanți legali au domiciliul legal/ reședința pe raza municipiului Piatra Neamț;
 • copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani; în situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani, în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani;
 • copiii care nu au probleme de sănătate care să-i facă incompatibili cu colectivitatea;
 • copiii care provin din familii care se află în situația de dificultate (conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 2011, expresia situaţia de dificultate are următoarea semnificaţie: „situaţia în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viaţă, din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat propriile capacităţi de integrare socială; în situaţia de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane şi comunităţi, ca urmare a afectării majorităţii membrilor lor”), venitul familiei de până la 225 lei;

În situația în care părinții/ reprezentanții legali ai copilului au reședința pe raza municipiului Piatra Neamț, pot înscrie copiii la creșe pentru a beneficia de serviciile de educație timpurie antepreșcolară dacă îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • au loc de muncă în municipiul Piatra Neamț (fapt dovedit prin adeverință eliberată de angajator) sau care fac dovada că sunt în căutarea unui loc de muncă (fapt dovedit prin adeverință eliberată de A.J.O.F.M. Neamț);
 • frecventează cursurile învățământului de zi din municipiul Piatra Neamț (fapt dovedit prin adeverință eliberată de instituția de învățământ);
 • au probleme grave de sănătate și necesită îngrijiri medicale și sprijin din partea familiei lărgite (fapt dovedit prin documente medicale care să ateste necesitatea sprijinului din partea altei persoane);

Condițiile de acces în creșă pentru cazurile sociale:

Criteriile privind accesul în creșe pentru cazurile sociale se aprobă dacă se încadrează în una din situațiile:

 1. copiii care provin din familiei care se află în situaţie de dificultate (conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 2011, expresia situaţia de dificultate are următoarea semnificaţie: „situaţia în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viaţă, din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat propriile capacităţi de integrare socială; în situaţia de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane şi comunităţi, ca urmare a afectării majorităţii membrilor lor;”)
 2. situații de urgență (exemplu moartea subită a părinților/ reprezentanților legali, accidente, mama şi/ sau copilul victime ale violenţei în familie, etc.);
 3. situație de risc de abandon/separare de familie, în vederea prevenirii separării copilului de familie.
 4. venit brut lunar de până la 225 lei (dar nu beneficiază de Legea 416/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 5. se află în evidența Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamţ cu cel puţin unul dintre următoarele beneficii de asistență socială: ASF, Cantina socială, beneficiar al serviciilor din cadrul Centrului Social Împreună (ambii părinți/părintele unic proveniți din instituții de ocrotire);
 6. un membru de familie (părinte, copil- altul decât cel pentru se solicită acordarea de servicii în creşă) încadrați în gradul grav de handicap.

Se primesc dosare pentru înscrieri și după data de 30 iunie 2016 dar acestea vor fi supuse spre analiză, respectând criteriile de departajare și sunt declarate admise doar în situația în care sunt locuri disponibile în creșe.

În perioada înscrierii dosarele vor fi analizate în ordinea depunerii acestora.
Nu vor fi declarate admise dosarele incomplete la data depunerii.
Listele cu copii admiși vor fi afișate pe site-ul direcției, la sediul acesteia și la fiecare creșă din subordinea  direcției.

PUBLICITATE