Finanţări nerambursabile din bugetul local al municipiului Piatra Neamţ pentru ONG-uri


ANUNŢ DE PARTICIPARE

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Piatra Neamţ, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2016, sume alocate pentru domeniile de activităţi corespunzatoare primei sesiuni de depunere de proiecte:

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Primăria Piatra-Neamt, str. Ștefan cel Mare, nr.6-8, Piatra-Neamt, judeţul Neamț, telefon 0233218991, fax 0233215374, e-mail: [email protected]

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

3. Perioada de finanţare: martie-decembrie 2016

4. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:

Nr. crt.

Domenii de finanţare Categorii de activităţi pentru care se acordă finanţări nerambursabile

Buget alocat

1. Cultură – organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale;
– organizarea de expoziţii de artă, carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare;
– punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film;
– editarea de cărţi şi publicaţii;
– organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în ţară şi în străinătate;
200.000 lei
2. Social – activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
– campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog);
– campanii de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc.), precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare;
– campanii de informare şi educare a tinerilor in domeniul «educaţia pentru sănătate».
90.000 lei
3. Educatie civică – realizarea unor campanii de informare privind apărarea drepturilor omului;
– creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice;
– intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţămant şi alţi actori sociali;
– promovarea ideii de voluntariat şi creşterea numărului de voluntari;
– conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în randul tinerilor;
– creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracurriculare.
15.000 lei
4. Protecţia mediului – organizarea de activităţi directe/evenimente cu impact direct şi măsurabil la nivelul municipiului Piatra Neamţ: întalniri, concursuri, expoziţii şi alte activităţi directe conexe protecţiei mediului;
– organizarea de activităţi educative cu tematică de mediu, pentru copii, tineri şi adulţi;
– elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe, produse şi materiale multimedia, cataloage etc.). Activităţile trebuie sa aibă legătură cu tematica managementului eficient al apei, aerului, solului, terenurilor, energiei, transporturilor, habitatelor sau cu educaţia pentru mediu.
20.000 lei
5. Activități pentru tineret Activitățile care au la bazã urmãtoarele principii generale:

-elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetãrilor sociale actuale;
-asigurarea participãrii tinerilor la deciziile care îi vizeazã, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;
-sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publicã şi încurajarea acestora în vederea asumãrii responsabilitãţilor individuale sau de grup;
-sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participãrii active a acestora la viaţa economicã, educaţionalã şi culturalã a ţãrii;
-stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
-stimularea mobilitãţii în rândul tinerilor;
-stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
-promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.

25.000 lei
6. Sport 1.Promovarea sportului de performanţă

– dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional (ex. cantonamente, semicantonamente şi tabere de pregătire)
– asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional (ex. organizarea de manifestări sportive, concursuri, întreceri sportive, gale de premiere.

2. Sportul pentru toţi

– atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi recreere ;
– menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului.

700.000 lei
TOTAL   1.050.000

lei

Notă :  activităţile enumerate nu au caracter limitativ

Atenţie! Evenimentele cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritate.

            Fondul pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă, constituit conform Ordonanţei nr. 2/2008, reprezentând un procent de 5% din bugetul alocat finanţărilor nerambursabile în domeniul cultural, este de 10.000 lei.

            Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului.

            Diferenţa trebuie să fie finanţată din resurse proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10 % din costurile totale eligibile ale proiectului, integral în numerar. Contribuţia în natură nu este eligibilă; se atrage atenţia solicitanţilor că nivelul lor de implicare financiară este un criteriu de punctaj; cu cât acesta este mai mare (decât procentul minim de 10%), cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai bun.

 1. Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile:

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:

 • solicitantul trebuie să fie persoană juridică cu statut de asociaţie, fundaţie, organizatie nonprofit de interes general, constituită conform legii, sau cult religios recunoscut de lege, sau solicitantul trebuie să fie persoană fizică care să prezinte o formă de înregistrare, atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional;
 • solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare;
 • fiecare solicitant trebuie să aducă o contribuţie de minim 10% din costurile totate ale proiectului, în numerar;
 • solicitantul trebuie să fie direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar;
 • să aibă surse de finanţare suficiente şi stabile, pentru a asigura continuitatea organizaţiei pe toată perioada proiectului şi să participe la finanţarea acestuia;
 • solicitanții trebuie să aibă experienţă şi să poată demonstra capacitatea lor de a gestiona activităţile de amploarea proiectului pentru care este cerută finanţarea nerambursabilă;
 • programele şi proiectele sunt de interes public local;
 • programele şi proiectele promovează şi adaugă identitate imaginii oraşului Piatra-Neamţ (la nivel naţional şi internaţional).
 1. Unde şi cum se depun cererile de finanţare:

Proiectele trebuie să îndeplineacă prevederile Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local si pot fi  trimise numai prin poștă sau direct la registratură, în plic, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Primăria municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, judeţul Neamț, la Registratura unităţii, parter.

Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate, sa fie în dublu exemplar și în format electronic. Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul proiectului și domeniul de aplicabilitate.

 1. Termenele pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă

9 februarie ora 8:00 – 9 martie 2016, ora 14:00.

 1. Informaţii suplimentare

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiul Piatra-Neamț, Biroul Comunicare si Management Integrat, telefon 0233/218991 int.268 şi de pe site-ul instituţiei www.primariapn.ro, secţiunea Comunicări-Finanțări Nerambursabile de la Bugetul Local.

Notă:

 • Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2016, prima sesiune, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 24 din 05.02.2016, Partea a VI-a.
PUBLICITATE