DSP Neamț angajează fără concurs. 17 posturi libere

Direcția de Sănătate Publică Neamț, cu sediul în Piatra-Neamț, B-dul Dacia nr. 4A, telefon 0233/ 234441, fax 0233/213874, județul Neamț, angajează pe perioadă determinată de maximum 6 luni, fără concurs, următoarele categorii de personal contractual:

 • 2 posturi Medic specialitate epidemiologie
 • 1 post Medic specialitate igiena/ medicina muncii
 • 1 post Medic specialitate medicina de laborator
 • 1 post Asistent medical laborator
 • 4 posturi Asistent medical igiena/medicina generala*
 • 3 posturi Asistent medical medicina generala
 • 2 posturi Chimist
 • 1 post Inspector de specialitate – specialitate informatică
 • 2 posturi referent – operator PC – studii medii

Condiții generale de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

 • Pentru posturile de asistenți medicali: Studii postliceale in domeniul sanitar, în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor: laborator/igiena/MG; Cunostinte operare pe calculator
 • Pentru postul de Inspector de specialitate – specialitate informatică: Studii superioare in domeniul IT; Cunostinte avansate de limba engleza; Vechime min 6 luni in specialitatea studiilor