Cum pot locuitorii din Piatra Neamț obține ajutorul pentru încălzire.

Începând cu data de 15  octombrie 2015, locuitorii municipiului Piatra Neamț  vor putea depune documentele în vederea obținerii ajutorului  pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2015-2016.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți   de la sediul Primăriei Piatra-Neamț, Biroul Relații cu Publicul (camera 20) sau de pe site-ul  www.primariapn.ro.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale. Se exceptează însă, următoarele categorii de venituri: ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar, ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli, bursele de studiu şi bursele sociale, sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

            Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului la încălzire este aceeași ca și în cazul ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei. Conform acestei liste, persoanele care dețin clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul etc., depozite bancare mai mari de 3000 lei nu vor putea beneficia de ajutor.

Persoanele care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pot fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

Cererea si declaratia pe propia răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței trebuie să conțină următoarele  documente:

  • Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere, pentru membrii familiei care au până în 14 ani)
  • Dovada veniturilor membrilor familiei:

– Adeverința de salariat, cu ultimul salar net/cupon de pensie/cupon alocatie de stat/cupon indemnizație pentru cresterea copilului/cupon somaj/cupon indemnizatie pentru persoane cu handicap/alocatie de intretinere/extras de cont pentru luna anterioara datei depunerii cererii.

– Pentru persoanele care realizeaza venituri din A.F.,P.F.,I.I.,I.F.,S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț;

– Pentru persoanele care nu dețin locuintă în proprietate: contractul de închiriere/ contractul de comodat;

– Adeverință eliberată  de catre Direcția de Taxe și Impozite privind bunurile  deținute.

  • Copie xerox după factura emisă de Eon Gaz/Eon Electrica, în funcție de sursa de încălzire.

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun la  PRIMĂRIA PIATRA NEAMȚ, Biroul Relații cu Publicul, Direcția de Asistență Socială (cam. 20).

           Consumatorii  care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică (în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat),  lemne, cărbuni, combustibili petrolieri  beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 0 si 615 lei in cazul familiilor și persoanelor singure.

            Ajutorul  lunar pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale este cuprins între 20 și 262 lei. Ajutorul  lunar pentru încălzirea locuinței  cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,  este cuprins  între 16 și 54 lei. Ajutorul  lunar pentru încălzirea locuinței  cu energie electrică  este cuprins între  48 și 240 lei.

            În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică se efectueaza obligatoriu anchete sociale în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

           Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece, pentru toate lunile sezonului sau pentru lunile rămase din sezon, în funcţie de data depunerii cererii.

         Cererea şi declarația pe propria răspundere, documentele doveditoare trebuie depuse până la data de 20 noiembrie pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie.

         Ajutorul de incalzire se acordă şi începând cu luna decembrie, ianuarie, februarie sau martie dacă o persoană/familie îndeplineşte condiţiile de acordare şi depune cererea si declaratia insotita de documentele doveditoare până la data de 20 a lunii respective.

         Data de 20 noiembrie NU este un termen-limită pentru obţinerea ajutoarelor în acest sezon rece, ci este un termen-limită pentru obţinerea ajutoarelor începând cu luna noiembrie 2015. Dacă o persoană/familie este eligibilă şi cere ajutorul în luna ianuarie (până pe 20 ian.), de exemplu, îl va primi începând cu acea lună.

PUBLICITATE