Comuna Borlești – Anunț licitație pășune

 1. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,

numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA BORLEȘTI, str. Principală

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

nr.86, Borlești, judeţul Neamț, telefon 0233297371, fax 0233297371, email [email protected]

 1. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului

care urmează să fie închiriat: Suprafața totală de 423,17 ha, din trupurile de pășune proprietate publică a

comunei Borlești, astfel: 1. Lunca Ruseni,NC 55024,113,49 ha; 2.Cățân NC 55015, 49,89 ha; 3.Bobeica

Dealul Flutur NC 55018, 65,03 ha; 4.Armanu trup 1 NC 54763, 42,82 ha; 5.Armanu trup 2 NC 54758, 1,50 ha;

6.Nechit trup 1 NC 55009, 0,25 ha; 7.Nechit trup 2 NC 55012, 0,70 ha; 8.Nechit trup 3 NC 55006, 0,11 ha;

9.Nechit trup 4 NC 55013, 6,17 ha; 10.Nechit + Borlesti de sus trup 5 NC 55011, 40,28 ha; 11.Troace trup 1 –

40,00 ha; 12.Troace trup 2 -19,00 ha; 13.Breahna trup 5 NC 55029, 9,79 ha; 14.Vătaful trup 1 NC 55019, 7,50

ha; 15.Vătaful trup 2 NC 55023, 0,47 ha; 16.Vătaful trup 3 NC 55022, 0,74 ha; 17.Ulioaia NC 54765, 8,25 ha;

18.Funduri-17,19 ha. conform Caietului de sarcini. Închirierea se realizează în conformitate cu prevederile

OUG 57/2019 privind codul administrativ si HCL nr. 19/14.03.2024.

 1. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini.
 2. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al

documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă direct la Comuna Borlești, str. Principală, nr. 86, sat

Borlești, județul Neamț.

 1. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține

un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Registratură, telefon:0233297371, fax:0233297353,

e-mail:[email protected].

 1. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.

57/2019 privind Codul administrativ: 50 Ron. Se achită la casieria instituției.

 1. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 03/04/2024, Ora 12.00.
 2. 4. Informații privind ofertele: Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul in interior și unul în exterior.
 3. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10/04/2024, Ora 10.00.
 4. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Borlești, str. Principală nr. 86, sat Borlești, comuna

Borlești, județul Neamț.

 1. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
 2. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 10/04/2024, Ora 12.00, la

Comuna Borlești, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț.

 1. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor

apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț-Secția contencios administrativ, localitatea

Piatra Neamț, str. Republicii nr. 16, tel:0233212294, fax:0233235655, e-mail:[email protected].

 1. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19/03/2024
PUBLICITATE