Ce au găsit pompierii după controalele la spitalele din Neamț

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităților sanitare cu paturi din județul Neamț

 1. Situația avizării – autorizării privind securitatea la incendiu a unităților spitalicești din județul Neamț

În conformitate cu prevederile legale, avizul de securitate la incendiu este actul emis, în baza legii, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări. Acest act administrativ se emite înainte de începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În conformitate cu prevederile legale, autorizația de securitate la incendiu certifică faptul că o construcție îndeplinește condițiile de asigurare a cerinței esențiale „securitate al incendiu” prevăzute de reglementările tehnice în vigoare. Acest document conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței de securitate la incendiu. Autorizația trebuie solicitată după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și înainte de darea în funcțiune a clădirii.

Avizul/autorizația de securitate la incendiu trebuie obținute atât pentru construcții existente, atunci când se schimbă funcțiunile unui spațiu și/sau se execută lucrări de modificare, cât și pentru construcții noi. Pentru unitățile sanitare, această obligație a fost instituită începând cu anul 1992 și subzistă până la acest moment.

Astfel, o clădire se poate afla în una din următoarele situații:

 • deține autorizație de securitate la incendiu;
 • funcționează fără autorizație de securitate la incendiu – în condițiile în care a fost edificată după anul 1992 sau a fost construită anterior acestui an și asupra ei s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației;
 • nu necesită autorizație de securitate la incendiu întrucât nu s-a schimbat destinația și/sau nu s-au executat lucrări de modificare;
 • autorizate parțial – în sensul în care autorizația a fost emisă pentru un etaj sau o secție din interiorul clădirii.

Construcțiile existente intră în procesul de avizare/autorizare doar în condițiile în care asupra lor se execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației. Principala problemă a fondului construit existent este generată de exploatarea, chiar de zeci de ani pentru unele categorii de construcții, fără intervenții de reabilitare a instalațiilor utilitare existente sau lucrări de modificare care să vizeze îmbunătățirea tuturor cerințelor de calitate față de momentul edificării lor.

În județul Neamț sunt nouă unități sanitare de stat și private cu paturi (cu personalitate juridică), având 23 de clădiri. Situația autorizării din punctul de vedere al securității la incendiu la unitățile spitalicești din județul Neamț este următoarea:

 • 4 clădiri sunt autorizate privind securitatea la incendiu, astfel:
 • Spitalul Municipal de Urgență Roman – secția psihiatrie;
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică – Războieni – 2 corpuri;
 • Spitalul de psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman.
 • 3 clădiri sunt autorizate parțial privind securitatea la incendiu, astfel:
 • Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț – Secția Obstetrică și Neonatologie – etaj 4 și Secțiile Cardiologie și Ginecologie – etaj 5
 • Centru balneofizioterapie -Fundația Speranța Bolnavilor – Botești – autorizare extindere (etajare și alipire);
 • Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani – corp D
 • 2 clădiri funcționează fără autorizație de securitate la incendiu pentru acestea fiind emise avize de securitate la incendiu
 • Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț – secția pediatrie (dat parțial în folosință – lucrări sistate);
 • Spitalul Municipal de Urgență Roman – corp central.
 • 2 clădiri funcționează fără autorizație de securitate la incendiu fără a fi fost emis aviz de securitate la incendiu:
 • Spitalul Municipal de Urgență Roman – Secția paliative;
 • Centru de îngrijiri paliative – S.C Palimed S.R.L. Târgu Neamț;
 • 12 clădiri nu fac obiectul autorizării privind securitatea la incendiu.
 1. Prevederi legale privind apărarea împotriva incendiilor

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ poate dispune măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care au aria desfăşurată mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură sau turism, conform H.G.R. 915 din 03.11.2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 4 noiembrie 2015.

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor reglementează în capitolul II obligațiile privind apărarea împotriva incendiilor. La art. 19 sunt detaliate obligațiile pe care le are administratorul / conducătorul instituției pentru a asigurarea securității la incendiu a construcțiilor și utilizatorilor.

 1. Rezultatele/concluziile controalelor efectuate de ISU la spitalele din județul Neamț

Anual, ISU Neamț planifică și execută controale, conform competențelor, la unitățile sanitare din județ

În luna ianuarie 2020, cadrele ISU Neamț au executat nouă controale la unitățile sanitare cu paturi din județ, fiind constatate 68 de nereguli privind apărarea împotriva incendiilor și protecție civilă. Cu această ocazie au fost aplicate 41 de avertismente și amenzi în cuantum de 21000 lei.

Nereguli constatate pe timpul acestor activități:

 • căile de evacuare nu sunt pastrate în permanență libere si în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate;
 • planurile de evacuare din încãperile destinate saloanelor de bolnavi, afișate pe partea interioarã a uşilor, nu cuprind schița nivelului și evidențierea pe schiță a salonului respectiv și a traseului de evacuare din acesta;
 • nu sunt stabilite modalitãţile şi procedurile de evacuare a persoanelor ce nu se pot evacua singure;
 • nu există un mijloc tehnic, eficient, pentru alarmarea şi alertarea în caz de incendiu în vederea evacuarii pacienţilor şi a personalului;
 • lipsa dotării cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu;
 • există corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare care nu în stare de funcționare;
 • hidranții interiori nu sunt întreţinuți permanent în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare, conform reglementărilor tehnice specifice, în sensul că robineții de acționare nu închid și deschid ușor, o parte sunt blocați, tevile de refulare nu sunt conforme, iluminatul pentru marcare nu este funcțional.

La fiecare unitate sanitară cu paturi, pe timpul desfăşurării activităților de îndrumare și control, cadrele de la ISU Neamț au efectuat activități de informare preventivă ca urmare a derulării campaniilor naționale de informare preventivă: RISC – Renunță! Improvizațiile sunt catastrofale!, Detectorul autonom de fum vă poate salva viața! și Nu tremur la cutremur!.

De asemenea, la începutul acestui an, în toate unitățile spitalicești, cadrele ISU Neamț au desfășurat instruiri cu personalul din aceste obiective, care au vizat modul de utilizare a unui stingător și modul de comportare în cazul producerii unui incendiu.

La incheierea controalelor de prevenire, aspectele negative identificate au fost analizate cu persoanele din conducerea unităților sanitare, principala problemă invocată pentru nerealizarea măsurilor de aparare impotriva incendiilor fiind lipsa fondurilor financiare.

 1. Rezultatele/concluziile controalelor efectuate de ISU la secțiile ATI din județul Neamț

În luna noiembrie ISU Neamț a efectuat controale de specialitate la secțiile ATI din cadrul unităților sanitare de la nivelul zonei de competență.

Aspectele avute în vedere pe timpul executării controalelor au vizat:

 • analizarea situației din punct de vedere al avizării-autorizării clădirilor în care se află secțiile ATI;
 • modul de îndeplinire a obligațiilor stabilite prin Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, pentru conducătorul unității/administrator și a celorlalte atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor cuprinse în reglementările specifice referitoare la organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă, asigurarea evacuării utilizatorilor în cazul producerii unei situații de urgență, a modului de acțiune a personalului propriu în cazul producerii unui incendiu, precum și a instruirii salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
 • funcționarea și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor;
 • dotarea cu stingătoare de incendiu a secțiilor ATI, precum și modul de verificare a acestora, potrivit prevederilor legale;
 • verificarea documentelor care să ateste funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor electrice și a instalațiilor și echipamentelor specifice activității din secția ATI (substanțe anestezice inflamabile, butelii de oxigen, instalații aferente stațiilor de oxigen etc.).

Astfel, în urma controalelor de prevenire, efectuate la nivelul județului Neamț în unitățile sanitare care dețin secții ATI, au fost identificate 23 deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor. Pentru neconformitățile identificate în teren, personalul specializat a aplicat 22 sancțiuni contravenționale, dintre care 20 avertismente și două amenzi, în cuantum de 15.000 lei.

Principalele deficiențe identificate din domeniul apărării împotriva incendiilor au constat în:

 • funcționarea fără deținerea autorizației de securitate la incendiu. Clădirea în care funcționează secția ATI de la Spitalul Municipal Roman se află în procedură de autorizare, pentru aceasta fiind emis aviz de securitate la incendiu.
 • nefuncționarea, neasigurarea mentenanței instalațiilor de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor ori neasigurarea echipării construcțiilor cu astfel de sisteme de protecție la incendiu;
 • neasigurarea condițiilor de evacuare în cazul producerii situațiilor de urgență;
 • exploatarea instalației electrice cu deficiențe.

Pe timpul desfășurării acestor controale s-au efectuat două exerciții de evacuare parțială, prin introducerea semnalului de alarmă și evacuarea unui pat dintr-un salon ATI, la Spitalul Municipal de Urgență Roman și Spitalul Orășenesc Târgu Neamț. Tot cu această ocazie s-a desfășurat o instruire cu personalul secției ATI Piatra Neamț (30 adulți) privind prezentarea „Ghidului de evacuare în situații de urgență generate de producerea unui incendiu în unități sanitare cu paturi” și s-a desfășurat o activitate practică cu privire la modul de utilizare a stingătoarelor.

PUBLICITATE