Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ angajează bibliotecar

Anunţ concurs angajare

PENTRU  OCUPAREA  UNUI  POST  VACANT :

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Postul de  BIBLIOTECAR  IA S, din cadrul Compartimentului Completarea  şi prelucrarea colecţiilor.

               Dosarul pentru  concurs va conţine :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, cu specificarea nivelului de cunoaştere a limbilor străine de circulaţie internaţională ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă medicală în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, scrisoare de motivatie.
Perioada depunerii dosarelor pentru concurs : 14 dec. 2015 – 28 dec. 2015, la secretariatul  institutiei, din  B-dul Republicii, nr. 15, Piatra – Neamţ, tel. 0233 / 210379.
– data limita: 28 dec. 2015 –  ora 13,00.
Conditii generale  de participare la concurs  pentru postul de bibliotecar:
– vechime in munca de minim 6 ani in specialitatea bibliotecar studii superioare, conform legislaţiei în vigoare;
– îndeplinirea prevederilor legale prevăzute pentru o gestiune complexă;
– adresa de domiciliu: Piatra Neamţ sau o localitate limitrofă, ce nu împiedică prezenţa ritmică la locul de muncă, indiferent de starea vremii şi anotimp;
– studii superioare de lungă durată, cu susţinerea lucrării de diplomă/licenţă;
– cursuri de specializare în biblioteconomie şi ştiinţa informării;
– buna cunoaştere a 1-2 limbi străine de largă circulatie internatională;
– abilităţi de utilizare a calculatorului;
– disponibilitate  de adaptare la efort fizic şi psihic;
– aptitudini de relaţionare şi de comunicare organizaţională şi extraorganizaţională;
– disponibilitate pentru lucrul în echipă, spirit de iniţiativă şi capacitate organizatorică.
              Cerinţe principale potrivit fişei postului la bibliotecar :
–    completează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii, efectuând activităţi şi operaţiuni specifice: identificarea necesităţilor de studiu, informare şi lectură ale utilizatorilor actuali şi virtuali, identificarea direcţiilor de dezvoltare a colecţiilor şi de constituire a unor noi colecţii, prospectarea pieţei editoriale şi analizarea surselor de informare privind tipurile de documente care prezintă interes pentru utilizatori, consultarea coordonatorilor de compartimente, întocmirea comenzilor şi transmiterea către furnizori, urmărirea onorării comenzilor, primirea publicaţiilor care nu se plătesc (prin donaţii, schimb interbibliotecar, transfer, depozit legal, achiziţii plătite de Ministerul Culturii etc.);
–    prelucrează, conform normelor biblioteconomice şi standardelor cantitative şi calitative, publicaţiile şi non-publicaţiile nou achiziţionate sau existente în colecţiile bibliotecii, efectuând toate operaţiunile specifice până la predarea documentelor în secţii, cu introducerea elementelor de catalogare, clasificare şi indexare CZU sau după vedete de
subiect în bazele de date ale Programului eBibliophil, indicând eventuala apartenenţă la Bibliografia nemţeană (localităţi, organizaţii, realităţi istorice, cultural-artistice, politice, social-economice şi din alte domenii, repere geografice şi personalia);
–    participă la acţiunile de îndrumare metodică a activităţii celorlalte biblioteci publice din judeţ, potrivit priorităţilor şi programelor iniţiate la nivel de Birou sau stabilite de şefii ierarhici;
–    răspunde solidar de integritatea tuturor bunurilor aflate în gestiunea secţiei şi, după caz, răspunde moral/material, solidar/individual pentru eventualele pagube provocate patrimoniului ori prestigiului instituţiei;
–    suplineşte colegii aflaţi în concedii ori indisponibilităţi temporare de lucru (conform programelor  interne şi solicitării şefilor ierarhici);
–    participă la realizarea proiectelor şi programelor culturale sau de popularizare a colecţiilor bibliotecii;
–    evaluează periodic volumul şi calitatea activităţilor, propunând şi executând – cu aprobarea conducerii – operaţiuni şi activităţi specifice, utile secţiei/biroului: instrumente de valorificare a fondului de publicaţii, studii şi sondaje, alte activităţi de popularizare a colecţiilor şi formare profesională.
–    asigură utilizarea eficientă şi manifestă responsabilitate faţă de bunurilor bibliotecii: colecţii de publicaţii şi non-publicaţii, echipamente, programe informatice, obiecte de inventar gospodăresc;
– îşi perfecţionează continuu pregătirea profesională, punând la dispoziţia colectivului experienţa şi cunoştinţele dobândite până în prezent, în scopul realizării sarcinilor şi obiectivelor individuale şi de grup asumate la nivelul compartimentului;
– contribuie la asigurarea şi consolidarea unui climat de colegialitate, emulaţie profesională, conştinciozitate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi respectarea disciplinei muncii;
– îşi desfăşoară întreaga activitate potrivit: sarcinilor stabilite prin fişa postului, normelor biblioteconomice, regulamentelor instituţiei şi prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi celorlalte cerinţe curente ale activităţii compartimentului/bibliotecii, stabilite de şeful de birou/serviciu şi directorul instituţiei.

                Probele de concurs
1.    Probă scrisă : la sediul instituţiei, în data de 19.01.2016, orele  9,00 – 12,00,
constând în testarea cunoştinţelor de biblioteconomie şi ştiinţa informării, juridice şi legislative  privind organizarea şi funcţionarea bibliotecilor publice din România.
–    20.01.2016 –  după caz, contestatie proba scrisă.
2.  Probă practică (descriere documente în format tradiţional)  şi interviu : sediul instituţiei, în data de 21.01.2016 – ora 09,00.
Afisarea rezultatelor finale in data de 21.01.2016..

Bibliografie minimală pentru bibliotecar:
Tratat de biblioteconomie, vol.II, partea I. Managementul colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă. Bucureşti: Asociaţia Bibliotecarilor din România, 2014, p.119-516;
Descrierea bibliografică a documentelor. Schema generală. STAS 12629/1-88. Bucureşti: Editura Tehnică, 1988;
Descrierea bibliografică a documentelor. Publicaţii monografice curente. STAS 12629/2-88. Bucureşti: Editura Tehnică, 1988;
Legea nr. 334/2002 (Legea bibliotecilor – Republicată) cu modificările şi completările ulterioare, (M.O., Partea I, nr.132/11 februarie 2005).

PUBLICITATE