1.403.760 lei în Neamț pentru programul „Casa Verde” (încălzire cu panouri solare)


Start Program”CASA VERDE”: Persoanele fizice pot depune dosarele de finanțare începând cu 10 octombrie 2016

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat Programul „Casa Verde” Clasic pentru persoane fizice, program care se desfășoară în baza Ghidului de Finanțare (publicat în Monitorul Oficial) și a dispoziției Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Dosarele de finanțare pentru Programul „Casa verde” – persoane fizice pot fi depuse la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, în sesiunea programată între 10 și 24 octombrie 2016, până la epuizarea fondurilor alocate.

Prin Programul „Casa Verde” populația poate beneficia de finanțare prin Administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor de încălzire clasice cu cele care folosesc energie verde, regenerabilă.
Bugetul alocat pentru  județul Neamț este de 1.403.760 lei.

Echipamentele finanțate pentru populație prin programul ”Casa Verde” sunt panourile solare și pompele de căldură, cunatumul finanțării nerambursabile prin AFM fiind în funcție de tipul instalației, astfel:

– până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
– până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
– până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiții:

a) este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

c) nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/ bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

d) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) nu a mai primit finanţare în cadrul aceluiaşi program pentru acelaşi imobil în sesiunile derulate anterior.

Informații utile

Dosarul de finanţare poate fi acceptat doar dacă este depus PERSONAL (ATENȚIE!!!! Nu sunt acceptate dosarele depuse de către alte persoane decât solicitantul), cu verificarea actului de identitate. Dosarul va fi legat (în dosar cu șină), paginat (toate paginile scrise se numerotează) şi opisat (pentru fiecare document se va preciza pagina de la care începe numerotarea acelui document), într-un singur exemplar, în plic (nesigilat).

APM Neamț primește dosarele de finanțare în interiorul sesiunii de depunere a cererilor și în limita fondurilor alocate fiecărui județ, actualizate automat de aplicația informatică. Dacă suma disponibilă este mai mică decât suma solicitată prin cererea de finanțare, agenția teritorială nu acceptă depunerea dosarului respectiv. Din momentul epuizării fondurilor disponibile agenția teritorială nu mai primește dosare și face publică  această situație prin postarea unui anunț la sediul acesteia

În cadrul sesiunii de depunere se primește doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcţie şi teren. Nu se primesc cereri de finanțare care cumulează cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se acceptă o singură cerere de finanţare pentru acel imobil, în cadrul sesiunii de depunere.

Cererea de finanţare poate fi acceptată dacă este completată prin tehnoredactare computerizată. Conținutul dosarului de finanțare, cererea de finanțare și declarația pe propria răspundere în format electronic se găsesc pe site-ul AFM București  – www.afm.ro – secțiunea Casa verde clasic.

Dosarul de finanţare va cuprinde:

a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;

c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;

d) actul de identitate al solicitantului, în copie;

e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;

f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;

g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;

h) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

i) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;

j) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;

k) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;

l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;

m) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;

n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.

În situația în care există diferențe între adresa din extrasul de carte funciară și actul de identitate se va depune documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului. Dacă două persoane, soț și soție, sunt proprietarii imobilului pe care se implementează proiectul, aceștia sunt coproprietari și este obligatorie depunerea declarației notariale.

D.M.B.
PUBLICITATE